Kierownik Katedry Mechatroniki


 Dr hab. inż.,  Profesor uczelni  Piotr Pawełko


obrazek
Tematyka badań naukowych


Katedra Mechatroniki powołana została 14.10.2019 na podstawie rozporządzenia nr 77 Rektora ZUT Działalność Katedry Mechatroniki jest kontynuacją prac dotychczasowego Zakładu Układów Mechatronicznych, będącego w strukturze Instytutu Technologii Mechanicznej, skupionymi wokół nowych trendów i technologii, związanych z ciągłym postępem w dziedzinie budowy maszyn, sensoryki, sterowania i informatyki. Nasi pracownicy specjalizują się zarówno w prowadzeniu prac projektowo - konstrukcyjnych, jak i mają szeroką wiedzę i praktykę w identyfikacji właściwości statycznych i dynamicznych, projektowanych struktur.


Posiadamy bogatą bazę sprzętową i oprogramowaniem, umożliwiającym prowadzenie badań właściwości statycznych, dynamicznych, procesów cieplnych, czy zjawisk szybkozmiennych. Ponadto mamy teoretyczną i praktyczną wiedzę, potwierdzoną wdrożeniami, w projektowaniu i uruchamianiu nowoczesnych maszyn, układów sterowania oraz całkowicie mechatronicznych struktur, z uwzględnieniem całego cyklu ich powstawania - od projektu do wdrożenia
Projekt pn. „Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0”obrazekZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn. „Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0” w ramach którego uruchomione zostaną studia dualne. Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

NAZWA PROJEKTU
Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest utworzenia kierunku, łączącego wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management, kierowania zespołami ludzkimi.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 1 508 874.48 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich : 1 271 679.41 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 191 928.79 PLN

PLANOWANE EFEKTY
·         Opracowanie programu kształcenia wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników na kierunku: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0.
·         Coroczne 3 miesięczne staże w przedsiębiorstwie w celu poznania kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz pozyskania wiedzy praktycznej z zakresu inżynierii produkcji, utrzymania ruchu i umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Management.
·         Zajęcia praktyczne na studiach dualny będą prowadzone przez oddelegowanych przez przedsiębiorstwa doświadczonych praktyków, którzy podzielą się swoja wiedza
i doświadczeniem oraz pomogą w rozwijaniu wiedzy inżynierskiej w zakresie technologii produkcji jak i umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.
·         Nabycie umiejętności i kwalifikacji w celu przygotowanie  studentów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej przez przedsiębiorców uczestniczących w projekcie.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie programu kształcenia i realizacja studiów dualnych S1 (tytuł zawodowy: inżynier) na nowym kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0, które rozpoczną się 01.10.2019 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników. Poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni i zajęciach praktycznych odbywanych u pracodawcy i staży.
Jest to zgodne z celem szczegółowym POWER dotyczącym podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Głównym rezultatem projektu jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów dualnych o profilu praktycznym. W ramach projektu grupą docelową projektu jest grupę kobiet jak i mężczyzn posiadających wykształcenie średnie.
Realizacja projektu będzie trwała 48 miesięcy od 01-03-2019 do 28-02-2023.
Kierownik projektu:
Emilia Bachtiak-Radka
e-mail: emilia.bachtiak-radka@zut.edu.pl
tel.: 783 131 125